Klasik Şiirimizden Mısra Seçkisi II

Feyyaz Kandemir, Edebifikir okurları için klasik şiirimizden bir seçki daha hazırladı.

***

Beni bende demen bende değilem
Bir ben vardur bende benden içerü

Yunus Emre

Bendesün sen bendeyüm ben tapuna
Bendeyüm ben niçe ki sen bendesün

Kadı Burhaneddin

Ger ben ben isem nesin sen ey yâr
Ger sen sen isen neyim men-i zâr

Fuzûlî

Hep senin’çindir benim dünyâ cefâsın çektiğim
Yoksa ömrüm vârı sensiz neylerim dünyâyı ben

Bâkî

Gel gel beri kim savm u salâtın kazası var
Sensiz geçen zaman-ı hayâtın kazası yok

Nesimî

Âlemin âlâyişinden cümle pâk ettin beni

Hayâlî

Rind-i melametiz bizim hâtırımız güzeldedir
Bize öğüt veren sanır gönül ile göz eldedir

Şeyhî

Gitti mecnun hâne-i dehri bana ısmarladı
Bir harâb evdir kalır dîvâneden dîvâneye

Lâedri

Cünûn mülkün bana ısmarladı Mecnûn ise gitdi

Bâkî

Ben gidem bu ten sarâyı yıkıla vîrân ola

Niyâzî-i Mısrî

Su bulanmadan durulmaz dil mükedder olmadan

Kemalpaşazâde

Geçmiş zamân olur ki hayâli cihan değer

Hayâlî

Devran ki beni mezâda saldı
Bilmem kim idi satan kim aldı

Fuzûlî

Mürûr-ı vâde-i yâre inanma sen Ahmed
Gama inan inanırsan ki eski yârindir

Ahmed Paşa

Gözüm ki kâne boyandı şarâbı neyleyeyim
Ciğer ki odlara yandı kebâbı neyleyeyim
Ne yâre yaradı cismim ne bana bilmem hiç
İlâhi, ben bu bir avuç türâbı neyleyeyim

Şeyh Saffet

Ağlarım hâtıra geldikçe gülüştüklerimiz

Şinâsi-i Kadim

Bugün şâdım ki yâr ağlar benimçün

Lâedri

Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben
San ol nilüferim kim suda bittim suda yittim ben

Lâedri

Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yâranı bile

Neşâtî

Geldi ammâ neyleyim, sensiz bahârın şevki yok

Recâizâde Ekrem

Handân ol gönül ki visâl ihtimâli var
Firkat kemâle erdi kemâlin zevâli var

Taşlıcalı Yahyâ

Gönlümün leylâdan özge olmasın endîşesi

Hayâlî

Hiç aşktan özge şey reva mı
Sarf etmeğe gevher-i kelamı

Şeyh Gâlib

Aşk gelicek cümle eksikler biter
Bitmez ise ko ki kalsın n’olusar?

Âşık Yunus

Noksanı yokdur ol kişinün kim seni seve
Her kim ki sana âşık ola ol tamam olur

Hayalî

Ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

Selimî

Ruhsârını ey dilber âyîneye benzettim
Vah vah ne hatâ ettim ayı neye benzettim

Enderunlu Vâsıf

Bir bûse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm
Bir nîm tebessümle o âfet gülüverdi

Zâtî

Niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
Meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kâfir

Nedim

Yârsız kalır cihanda aybsız yâr isteyen

Ahmed Paşa

Her ne cevr etsen cefâ kılsan kulun ferman-berüm
Öldürürsen hoş vefâ döğsen safâ söğsen duâ

Hasbî

Hoşdur bana senden gelen
Ya hil’at ü yâhud kefen
Ya tâze gül yâhud diken
Kahrın da hoş lutfun da hoş

Gelse celâlinden cefâ
Yâhud cemâlinden vefâ
İkisi de câna safâ
Kahrın da hoş lutfun da hoş

İbrahim Tennûrî

Vefa resmin unutmuşsun diye incinmezem zira
Bu kim benden cefa kem eylemezsen hem vefâdandır

Fuzûlî

Güç neşâtın kademin kalbe alışdırmakdır
Yoksa gam her ne zamân istese hâzır bulunur

Nâbî

Dilde gamzen oku var iken gamun gönderme kim
Konmak olmaz ey sanem mihmân mihmân üstüne

Cem Sultan

Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

Râsih

Şifâsı olmayan bîmâra sıhhatdir helâk olmak

Fâmî

Her firâkın bir visâli her belânın âhiri
Her cefânın bir vefâsı her gamın pâyânı var

Taşlıcalı Yahya

Halk içre bir âyineyim herkes bakar bir an görür
Her ne görür kendi yüzün ger yahşi ger yaman görür

Niyâzî-i Mısrî     

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hak
Pâdişah konmaz sarâya hâne ma’mur olmadan

Şemseddin Sivâsî

Var mı bir ruhsâre kim hattı siyehfâm olmaya
Dehr içinde hangi gün gördük ki akşam olmaya

Cinânî

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Osman Nevres

Dediler kim hazân eyyâmı geldi vakt-i işrettir
Bahârından ne buldum kim bulam ânın hazânından

Hayâlî

A’lâlara a’lâlanırız pest ile pestiz

Rûhî

Âşinâya âşinâ bigâneye bigâneyiz

Nef’î

Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider

Avnî

Ruhsat bulunur dâmen-i canân ele girmez
Canan bulunur gûşe-i imkân ele girmez

Haşmet

Kudemanın görüp âsârını biz zevk ettik
Kudema görmedi hayfa bizim âsârımızı

Nâbî

Klasik Şiirimizden Mısra Seçkisi – I

DİĞER YAZILAR

1 Yorum

  • GÜLDESTE , 18/03/2020

    ‘Nice hub zebanlar gitti gelmedi’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir