Klasik Şiirimizden Mısra Seçkisi

Feyyaz Kandemir, klasik şiirimizin güzel mısralarından Edebifikir okurları için bir seçki hazırladı.

***

Ben dost yüzü görmez isem bu gözlerim nemdir benim

Yunus Emre

Görmez cihânı gözlerimiz yâri görmese

Bâkî

Cânıma bir merhaba sundu ezelde çeşm-i yâr
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim

Ahmed Paşa

Her seher gülşende bülbül neçe efgan etmesün
Sarmaşup yatmış görür her bir gülü bin hâr ile

Sâfî

N’ola gitse kendüden hayretle can-ı nâ-sabır
Ya seferdir ya tahammül çünkü aşkın çaresi

Nedim

Yoluna cânım revân etsem gerek câna dedim
Yüzüme bin hışm ile baktı dedi cânın mı var

Zâtî

Hayalinden gelir gam hatıra canâneden gelmez
Sitem hep âşinâlardan gelir bîgâneden gelmez

Nâbî

Mescide koymadılar meykededen sürdüler ah
Ne helâle yarar olduk ne harama nidelüm

Necati

Taşlar kim cevr ile kûyunda urmuşdun bana
Gönlümü yıkdın onunla kabrimi âbâd kıl

Aşkî

Ne bilsin rûzigârın şiddetin kendi esenlikte

Nedim

Ne zillet vermeğe râgıb ne devlet hâhımız vardır
Ko gayrı gayra yar olsun bizim Allah’ımız vardır

Hayâlî

Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dûn içün
Allah’adur tevekülümüz i’timadumuz

Bâkî

Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp
Her gelen gamlı gider şâd gelip yanımıza

Fuzûlî

Âfet-i gamdan aceb dünyada kim azadedir
Herkesin bir derdi var mâdem ki âdemzâdedir

Lâedri

Dertsizleri sohbetten her dem süresim gelir

Yunus Emre

Bî-derdlerin derdine derman olmaz

Fuzûlî

Fikr-i dûnyâ eylemekden câna yetdim sâkiyâ
Bir kadeh sun, kıl beni mest, eyle fikretden halâs

Lâedri

Döğülmeğe söğülmeğe koğulmağa billâh
Hep kâilim ammâ ki efendim senin olsam

Nedim

Cümlenin maksûdu bir amma rivâyet muhtelif

Muhibbî

Murâdı cümlenin birdir bütün dünyâyı söyletsen

Bâkî

Söyleyenler kendisin bilmez bilenler söylemez

Şeyhülislam Yahya

Dil verdiğimiz yâre nigâh-i gazabından
Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik

Nâilî

Anı hoş tut garîbindir efendim işte biz gittik
Gönül derler ser-i kûyunda bir divânemiz kaldı

Hayâlî

Ki aşk bende garib oldu hüsn sende garip

Necati

Biz âleme bir yâr için ah etmeğe geldik

Yenişehirli Avni

Ah edip ağyarı esrarından âgâh eyleme

Lâedri

Hayâliyle tesellidir gönül meyl-i visâl etmez
Gönülden taşra bir yer olduğun âşık hayâl etmez

Fuzuli

Belâ dildendir ol dildâr elinden dâdımız yokdur
Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yokdur

Nev’î

Cihânda âşık-i mehcûr sanma râhat olur
Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

Şeyhülislam Yahya

O cürmün özrü müşkildir ki kâmilden zuhûr eyler

Şeyh Gâlib

Şahım Hayâliyem ki cihan lâ mekân iken
Ben bir mekân-ı hasda mihman idim sana

Hayâlî

Serserî gezdim cihân iklîmini Mecnûn gibi
Dilde buldum yârimi Leylâya hâcet kalmadı

İbrahim Halilî Paşa

Bir gün olursan iki gözüm sen de aşka yâr
Bu macerayı ben o zaman söylerim sana

Şeyh Gâlib

Tekrâr mülâkî oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler

Lâedri

Minnet Huda’ya devlet-i dünya fena bulur
Baki kalur sahife-i alemde adumuz

Bâkî

Denize değin ırmak idi adun
Ko ondan ötesin denize daldun

Yunus Emre

DİĞER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir